Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kiên Giang sau 5 năm cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh

Kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là mô hình hợp tác xã (HTX) do người dân tự nguyện góp vốn, cùng sản xuất kinh doanh, tự quản lý theo nguyên tắc tập trung, bình đẳng, cùng có lợi. Những năm qua, KTTT, HTX của tỉnh Kiên Giang có những đổi mới quan trọng không chỉ trong phát triển kinh tế, mang lại lợi ích cho thành viên, người lao động, nâng cao đời sống, bộ mặt của nông thôn và người dân mà còn mang tính chính trị, xã hội, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân. Bên cạnh đó, xây dựng nông thôn mới đồng hành, phụ thuộc vào sự phát triển của kinh tế nông thôn, trong đó có vai trò quan trọng của KTTT, HTX. Qua 5 năm cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, KTTT, HTX đã khởi sắc và đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *